HUSORDEN FOR HAVEFORENINGEN MUNKEPARKEN 

 

1. GENERELT 

● Denne husorden er gældende som tillægsvilkår til den indgåede lejekontrakt kontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser. Lejeren er desuden forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af bestyrelsen. 

● Beskadiger lejeren fællesarealer, laver graffiti o. lign. eller henstiller affald, hvor dette ikke er tilladt, jf. denne husorden, vil dette blive repareret/fjernet på den pågældende lejers regning. 

● Havelejerne opfordres til i alle forhold at vise hensynsfuldhed over for andre beboere og for ejendommen som helhed. Man bør afholde sig fra handlinger, der kan være til skade eller ulempe for andre. 

 2. LEJERS ANSVAR FOR GÆSTER 

● Lejeren er forpligtet til at sørge for at både husordenen samt mundtlige eller skriftlige påbud fra kommunen eller bestyrelsen, jf. pkt.1, også overholdes af medlemmer af lejerens husstand samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes have. 

● Gæster må ikke opholde sig i haven uden lejerens tilstedeværelse.

3. BENYTTELSE AF LEJEMÅL 

● Vandspild i foreningen skal undgås, hvorfor dryppende haner skal anmeldes til bestyrelsen eller vandmesteren omgående. 

● Der må ikke fastmonteres vandslanger på de fælles vandhaner. Og vandet skal slukkes når man forlader haven. 

● Vanding af haverne skal foregå i morgentimerne eller efter kl 18 og ikke i middagsvarmen. Vanding skal desuden holdes på egen grund og ikke ud over stier og nabohaver.

● Der må ikke smides noget i toiletkummen, som kan tilstoppe afløbet 

● Hækken skal klippes minimum én gang årligt inden d. 15/8. Gøres dette ikke hyres en havemand til opgaven på lejers regning

● Græsset skal slås minimum to gange årligt. Første gang primo maj, inden førstkommende havevandring samt ultimo september. Foreningen anbefaler at græsset slås først i april, hvis man ønsker en vild have. 

● Haven kan, hvis det aftales med bestyrelsen, udlægges til at følge konceptet for “vild med vilje”, hvor man holder græsslåning på et minimum jvnf. ovenfor, så vilde dyr og planter for de bedste vækstbetingelser. https://www.vildmedvilje.dk/

4. BENYTTELSE AF FÆLLESAREALER. 

● Alle medlemmer af foreningen er velkomne til at benytte fællespladsen også sammen med eventuelle gæster. Benyttes disse er samme regler gældende nedenfor mht. støj.

● Lejer er selv ansvarlig for oprydning på fællesarealerne.

5. STØJ, LEG, FESTER MV. 

● Lydstyrken fra musikanlæg, musikinstrumenter, diverse støjende maskiner og lignende må på intet tidspunkt være så kraftig, at lyden er til gene for foreningens øvrige havelejere. 

● Lejeren skal udvise hensyn i forbindelse med støjende adfærd og naturligvis orientere omkringliggende havelejere med rimeligt varsel, før nødvendig støjende adfærd påbegyndes. Evt via opslag på foreningens facebookside. 

● Ved afholdelse af fester i haven skal lydstyrken dæmpes kl 22 og musikken bringes indendørs efter kl 23 således at man ikke er til gene for andre have lejere. Hvis dette ikke overholdes, vil have lejer modtage en påtale og ved gentagelser vil havelejer miste retten til lejemålet. 

6. AFFALD 

● Lejerens husholdningsaffald må kun anbringes i de dertil anviste affaldsbeholdere, og dette skal af sundhedsmæssige grunde ske i lukkede plastposer. Affald, der ikke kan affald sorteres på foreningens miljøstationer, skal lejeren selv fjerne for egen regning. Ved pladsmangel medbringes affald til egen renovation ved eget hjem.

● Foreningen kan bestille storskrald til afhentning én gang månedligt. Lejer skal orientere affaldsansvarlig om at man har ting til storskrald samt mængden herpå. Storskrald placeres ved foreningens miljøstationer, og må først henstilles dagen før afhentning.

● Der uddeles beholdere til farligt affald til hver have, disse skal markeres med navn og havenummer. Når disse ønskes tømt kontaktes den affaldsansvarlige der giver besked til renovationen om at de befinder sig ved miljøstationen.

7. SKADEDYR. 

● Eventuelle angreb af skadedyr, så som rotter skal straks meddeles kommunen og Bestyrelsen 

8. HAVEVANDRING

● Engang i måneden i havesæsonen går bestyrelsen havevandring, for at se på om haverne lever op til den i vedtægterne bestemte standart. Ved første forseelse gives en servicemeddelelse, Så man har mulighed for at rette op på det forsømte. Efterfølgende kommer 1. og 2. påmindelse med en bod, hver man har mulighed for at rette op på det forsømte og betale boden… hvis man vælger ikke at betale boden og få rettet op på manglerne, opsiges lejemålet.

Men når det nu er sagt er vi en haveforening med højt til Loftet og plads til Alle, der sker ikke noget ved at man ikke lige fik malet huset eller sprang over med græsslåmaskinen en enkelt gang og Skvalderkål i hækken, det skal vel egentlig være lige der.

9. ÆNDRING AF HUSORDEN 

● Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af foreningen på næstkommende generalforsamling, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten.

 

Søg